MFP logo

top-projekt

Humánreaktor

infoblokk pageEFOP-1.5.3-16-2017-00100

szentkatalin-cimer.png

Cikkek

Választási jegyzőkönyvek

Tisztelt Lakosok!

 

A Szentkatalini választási eredmény-jegyzőkönyvek a szövegre kattintva Szentlőrinc város honlapján érhetőek el!

TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00008 - BÜKKÖSD KÖZSÉG ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE

A kedvezményezett neve: Bükkösd Községi Önkormányzata

A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00008
A projekt címe: ”Bükkösd Község és vonzáskörzetének helyi identitás és kohézió erősítése. “

A szerződött támogatás összege: 54 999 998 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.06.30.


 
infoblokk felso 

A projekt bemutatása

A pályázat 6 önkormányzat konzorciumában valósul meg. A bevont települési önkormányzatok:

  • Bükkösd Községi Önkormányzata
  • Boda Község Önkormányzata
  • Dinnyebereki Község Önkormányzata
  • Hetvehely Község Önkormányzata
  • Okorvölgy Községi Önkormányzat
  • Szentkatalin Község Önkormányzata

A projekt legfőbb célja a célterületen lévő települések lakosságának bevonásával, a helyi közösségek fejlesztése. Az intézkedés kapcsán megvalósul több közösségi beszélgetés, „Közösségek szomszédolása” – Szomszédünnep, hagyományőrző rendezvény és közösségi helyismereti kiállítás. Az Önkormányzatok mindegyike részéről asztal és sörpad garnitúra, valamint rendezvénysátor kerül beszerzése rendezvényekhez, információs pont és annak kiadványi formátumú információgyűjteményének kialakítása valamint megtörténik a Helyi esélyegyenlőségi program, Közművelődési rendelet, egyéb stratégiai dokumentumok áttekintése/megújítása.

Tovább a Projektoldalra

Kommunális Hulladék szállítás

Településünkön a kommunális hulladák szállítási feladatokat a Dél-Kom Nonprofit Kft. végzi. A hulladékszállítással kapcsolatos ügyekben a cég ügyfélszolgálatát közvetletül kereshetik.

Hulladékgazdálkodási naptár 2022

Üvegzseb

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján közérdekű adat az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésérea birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

 A 2011. évi CXII. törvény 26. § (1)-(3) bekezdése szerint az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja. Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy állami, illetőleg helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében lévő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat.

 A 2011. évi CXII. törvény 32. § alapján a közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.”

A közzétételre kötelezett szervek a tevékenységükhöz kapcsolódósan a 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatokat kötelesek közzétenni.

Szerződések

Támogatások

Közbeszerzések

Magyar Falu Program

Szentkatalin Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés című pályázatunk 14.899.799 Ft támogatásban részesült

Támogató okirat: 3202012262
Projekt azonosítója: 3087317205